Všeobecné podmínky

I. Záruka na ND zakoupený ve společnosti AgroZES spol. s r.o. (spisová značka C117270 vedená u Městského soudu v Praze) je 6 měsíců od data prodeje, pokud byl ND namontován odborným autorizovaným servisem.

 

II. Při garanční opravě garanční nárok posuzuje výrobce.
 

III. Při garanční opravě je povinen objednatel přistavit stroj k posouzení garance a pořízení fotodokumentace
 

IV. Výše uvedená záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku:

- nesprávné údržby nebo přetěžování stroje, nesprávného užívání, nezkušeností pracovníka, nebo jeho nedbalosti

- opravy nebo údržby stroje v neautorizované servisní dílně

- namontování neoriginálních dílů nebo komponentů nebo provedení úprav a změn neschválenou firmou, nebo neschváleným způsobem.

- nedodržování pokynů, výrobcem uvedených v návodu k obsluze týkajících se předepsaných intervalů servisních prohlídek a údržeb

Záruka se nevztahuje na:

- přirozené opotřebení dílů (řemeny, filtry, žárovky, pneumatiky, provozní náplně, přirozené stárnutí laku atd.)

- další díly příslušející do běžné údržby stroje

- poškození vzniklé následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů) či jinou událostí (požár)

- poškození vzniklá v důsledku přepravy

- vady, které zákazník nenahlásil prodejci neprodleně, nebo které neumožnil prodejci odstranit

- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou

- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje neautorizovanou servisní dílnou

 

V. Záruka na prodané díly je 6 měsíců od data prodeje nebo jejich montáže na stroj. Na servisní práce je záruka stanovena 3 měsíce, pokud jsou splněny ostatní podmínky uvedené v bodech I. až IV.

 

VI. Překontrolujte si dotažení kol po dokončení opravy.

 

VII. Použité náhradní díly si prosím vyžádejte při převzetí stroje z opravy, nebudou skladovány.

 

 

Všechny ceny jsou ceny bez DPH.

 

 

Podpisem zakázkového listu byla mezi stranami uzavřená smlouva dle platného Obchodního zákoníku. Cena byla sjednaná jako smluvní dle platných sazeb. Cena za dílo bude účtována daňovým dokladem se splatností 30 dní od vystavení (pokud nebylo stanoveno jinak). Den zdanitelného plnění je v den převzetí díla. Podpisem zakázkového listu objednatel stvrzuje, že převzal dílo v pořádku a včas.
 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností AgroZES, spol. s r.o. sídlem Kněževes 391, 270 01 Kněževes,
IČ 27588017, zaps. v OR u MS v Praze pod sp. zn. C 117270 a společností AGROTEC a.s. sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče,
IČ 544957, zaps. v OR u KS v Brně pod sp. zn. B 138, jako správci těchto údajů za účelem zjišťování spokojenosti klienta. Souhlas ve smyslu ustanovení §5 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou.
Svůj souhlas mohu kdykoliv písemnou formou odvolat.